Shishinkan

La demeure (Kan) de la voie (Shi) du coeur (Shin)